Jak Uczyć Zdalnie

Z jakich zasobów nauczyciele mogą korzystać, prowadząc zdalne lekcje?

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidziała dozwolony użytek edukacyjny (DUE) – czyli określone sytuacje, w których można korzystać z utworów bez zgody autora czy posiadacza praw autorskich. Na DUE można się powoływać spełniając łącznie dwa warunki:

a)tylko w ramach nauczania w instytucjach oświatowych (jak szkoły, uczelnie czy przedszkola),

b) na potrzeby zilustrowania danego tematu w celach dydaktycznych.

W jaki sposób można korzystać z zasobów edukacyjnych?

a) można korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu;

b) można zwielokrotniać (tzn. rozsyłać, drukować, kserować) rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów.

W obu powyższych przypadkach w edukacji online korzystanie jest dozwolone wyłącznie dla wcześniej zidentyfikowanych osób uczących się, nauczających lub prowadzących badania naukowe. Czyli w przypadku edukacji zdalnej dla uczniów danej instytucji oświatowej, którzy korzystają z narzędzi technologicznych wymagających logowania bądź innego rodzaju weryfikacji tożsamości.